Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badania analityczne i mikrobiologiczne

 1. Przewidywany czas, na który ma być zawarta umowa – 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.
 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń 1.04.2022 r.
 3. Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w GCUM w Lisiej Górze wynosi około 8.5 tys.
 4. Przewidywana wartość zamówienia w skali jednego roku wynosi 180 000, 00 zł
 5. Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne dostępne są w siedzibie GCUM w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, pok. nr 21, w godz. 8.00-14.00, tel. 014 67 84 999, 014 67 85 277 lub na stronie internetowej www.gcum.pl
 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie GCUM w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, pok. nr 21 w terminie do  01.03.2022 r. do godz. 9.00.
 7. Informacje dotyczące organizacji konkursu udzielane są w pok. nr 21  lub pod nr 14 6784 999 wew.6. w godzinach od 8.00-14.00.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie GCUM w dniu 01.03.2022 r. o godzinie 9.15 pok. nr 21.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 6 dni od otwarcia ofert lub jeżeli oferty będą wymagały uzupełnienia w terminie związania z ofertą, zaś ogłoszenie o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczone niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej udzielającego zamówienie oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie udzielającego zamówienie.
 10. Termin  związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 11. Gminne Centrum Usług Medycznych zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert w każdym czasie i bez podania przyczyny. Wszelkie skargi i protesty można składać w siedzibie Zamawiającego pok. 21.
 12. Uczestnikom postępowania przysługiwać będą środki ochrony prawnej przewidziane w stosowanych odpowiednio przepisach art.153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)
 13. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców.

Pliki do pobrania:

Udostępnij wpis na:
Skip to content