Konkurs ofert na badania analityczne i mikrobiologiczne Lisia Góra

Konkurs ofert na badania analityczne i mikrobiologiczne Lisia Góra, 15.02.2016 r.

Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, 33-140 Lisia Góra tel. 014 67 84 999, fax 014 67 85277

Na podstawie art. 26 ust. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

Zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badania analityczne i mikrobiologiczne

 1. Szacunkowa liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w GCUM w Lisiej Górze wynosi około 10,5 tys.
 2. Przewidywany czas, na który ma być zawarta umowa – 01.04.2016 r. do 31.03.2019 r.
 3. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń 1.04.2016 r.
 4. Przewidywana wartość zamówienia w skali jednego roku wynosi 120000, 00 zł
 5. Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne dostępne są w siedzibie GCUM w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, pok. nr 28, w godz. 8.00-14.00, tel. 014 67 84999, 014 67 85277 lub na stronie internetowej www.gcum.pl
 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na powyższy adres w terminie do 29.02.2016 r. do godz. 10.00.
 7. Informacje dotyczące organizacji konkursu udzielane są w gab. 28 lub pod nr 14 6784999 wew. 28.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie GCUM w dniu 29.02.2016 r. o godzinie 10.15 pok. nr 20.
 9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej udzielającego zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń GCUM.
 10. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 11. Gminne Centrum Usług Medycznych zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny. Wszelkie skargi i protesty można składać w siedzibie Zamawiającego pok. 28.
 12. Uczestnikom postępowania przysługiwać będą środki ochrony prawnej przewidziane w stosowanych odpowiednio przepisach art.153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)
 13. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców.
Udostępnij wpis na:
Skip to content