Teleporady

Organizacja teleporad udzielanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W Gminnym Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze obowiązują następujące zasady udzielania teleporad POZ:

  1. Teleporady udzielane są telefonicznie.
  2. W celu uzyskania teleporady pacjent dzwoni do rejestracji przychodni, gdzie ustala datę oraz godzinę porady. W trakcie rejestracji w razie potrzeby  aktualizowany jest numer kontaktowy do pacjenta.
  3. W sytuacji braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, świadczeniodawca POZ podejmuje co najmniej trzykrotne próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Po takiej próbie w przypadku braku kontaktu teleporada zostaje anulowana.
  4. Przed rozpoczęciem teleporady pacjent indentyfikowany jest poprzez podanie numeru PESEL. W trakcie teleporady, na podstawie wywiadu, jeżeli zachodzi taka konieczność lekarz ustala datę i termin osobistej wizyty pacjenta w gabinecie.
  5. W przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady ( okoliczność taka zostaje ustalana    w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym )pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w formie ambulatoryjnej jak i w formie wizyty domowej.

Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty

W przypadku wystawienia recept w trakcie ich wysyłki generowany jest unikalny numer recepty. Jest on niezbędny do jej realizacji. W trakcie wizyty lekarz podaje pacjentowi taki numer, w przypadku, gdy wizyta receptowa realizowana jest bez udziału pacjenta numery recept podawane są telefonicznie przez pracowników rejestracji. Kody recept automatycznie przesyłane są na Interenetowe Konto Pacjenta. Na życzenie pacjenta recepty mogą zostać wydrukowane.

Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania

W przypadku wystawienia skierowań po poradni specjalistycznych w trakcie ich wysyłki generowany jest unikalny numer. Pacjent otrzymuje taki numer na podstawie którego może dokonać rejestracji po warunkiem spełnienia przez podmiot rejestrujący środków technicznych niezbędnych do odbioru skierowania elektronicznego. Pacjent otrzymuje również formę papierową takiego skierowania, która jest drukowana w trakcie porady/ teleporady i zostaje przekazana pacjentowi lub pozostaje do odbioru w rejestracji.

Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

E-zlecenia na wyroby medyczne wystawiane są przez lekarza w trakcie porady/ teleporady. Zlecenia wysłane są elektronicznie.

Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych , w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Jeżeli w trakcie wizyty zachodzi konieczność wystawienia przez lekarza skierowania na badania diagnostyczne lub obrazowe, skierowanie takie, w formie papierowej pacjent może odebrać osobiście ( w przypadku wizyty w gabinecie) lub w rejestracji bezpośrednio po udzielonej teleporadzie lub  w dniu, kiedy pacjent zgłosi się na pobranie badań laboratoryjnych.

Informacja o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta

Każdy dorosły pacjent może skorzystać darmowej aplikacji Ministerstwa Zdrowia- Internetowe Konto Pacjenta, gdzie można sprawdzić informację o zdrowiu swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego upoważniła.

 Szczegóły dostępne są pod adresem: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

Skip to content