EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - informacje

Udzielanie świadczeń pacjentom na podstawie przepisów o koordynacji

Pacjent powinien przedstawić dokument potwierdzający jego uprawnienia

Obowiązkiem pacjenta jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych, ważnego w czasie udzielania świadczeń, którymi są:

  1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich UE/EFTA.
EKUZ uprawnia do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia podczas pobytu w innym państwie, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu.

Celem leczenia jest umożliwienie pacjentowi kontynuowanie pobytu, bez konieczności wcześniejszego powrotu do własnego kraju z powodu choroby. O niezbędności świadczenia decyduje lekarz.

  1. Formularz S2/E112 jest indywidualną zgodą instytucji właściwej na pokrycie kosztów leczenia ściśle określonego świadczenia medycznego, czyli leczenia planowego w innym państwie członkowskim. Leczenie planowe wymaga zgody właściwej instytucji państwa w której dany obywatel jest ubezpieczony na wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam leczenia.

  1. Formularz DA1/E123 potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia skutków wypadku lub choroby zawodowej osób ubezpieczonych w jednym z państw członkowskich UE/EFTA. Formularz ten wydaje się osobie, będącej pracownikiem najemnym lub prowadzącym działalność na własny rachunek, która uległa wypadkowi przy pracy lub zapadła na chorobę zawodową i spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz dla krajów EFTA w Rozporządzeniu (EWG) nr 1408/71 i 574/72

  2. Poświadczenie S1/E106 jest to zaświadczenie dotyczące uprawnień do świadczeń rzeczowych z tytułu ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego dla osób zamieszkałych w państwie innym, niż państwo właściwe. Poświadczenie to potwierdza prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych w kraju, w którym pacjent zamieszkuje. Jest ono również wystawiane członkom rodziny uprawnionego, jeżeli nie posiadają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w kraju zamieszkania z innego tytułu. Pacjentom legitymującym się poświadczeniem formularza E106 przysługuje pełny zakres świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jakie obowiązują w ramach ubezpieczenia powszechnego w NFZ.

  3. Poświadczenie S1/E109 wydawane jest członkom rodziny pracownika, którzy mieszkają w państwie członkowskim innym niż państwo zamieszkania głównego ubezpieczonego. Osobom uprawnionym przysługuje pełny zakres świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jakie obowiązują w ramach ubezpieczenia powszechnego w NFZ.
  4. Formularz S1/E121 otrzymują osoby uprawnione (emeryt/rencista), które pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe z państwa lub państw członkowskich, a zamieszkują w innym państwie członkowskim. Osobom tym przysługuje pełny zakres świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jakie obowiązują w ramach ubezpieczenia powszechnego w NFZ.
Skip to content