Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Gminne Centrum Usług Medycznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.gcum.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.gcum.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, 33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego 3A

tel. 146784-999

fax. 146785-277

e-mail: gcum@gcum.pl

NIP     993-01-88-296

REGON 851777899

 

Dane do wystawiania faktury:

Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze

33-140 Lisia Góra

ul. Sucharskiego 3A

NIP: 993-01-88-296

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-20

Strona podmiotowa www.gcum.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie www.gcum.pl, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.


Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa www.gcum.pl posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Elżbieta Kozioł
e-mail: gcum@gcum.pl
Telefon: 146784999

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Częściowo zgodna

 

Kontakt:

Gminne Centrum Usług Medycznych
ul. Sucharskiego 3A
33-140 Lisia Góra

Tel. 14 678-49-99

E-mail: gcum@gcum.pl